راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ روشی برای مصرف بهینه ترافیک سازمان است.

با هدف افزایش بهره‌وری و نظارت بر چگونگی مصرف Bandwith و ارائه گزارشات مدیریتی از میزان دانلود و آپلود به ازای هر نمایشگر مشخص از این راهکارها می‌توان استفاده نمود.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ روشی برای مصرف بهینه ترافیک سازمان است. با هدف افزایش بهره‌وری و نظارت بر چگونگی مصرف Bandwith و ارائه گزارشات مدیریتی از میزان دانلود و آپلود به ازای هر نمایشگر مشخص از این راهکارها می‌توان استفاده نمود.

که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

در دیجیتال ساینیج الفی لایو ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ از ﺳﺮور (ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ) ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان و آﻣﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺷﺪن اﺳﺖ.

بروزرسانی محتوای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ

از دیگر راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮان: ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ از روز ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﯾﮏ ﺗﺎ دوازده زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص داد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ

محدود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دیجیتال ساینیج الفی اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ورود ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را دارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ

ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺮای ﺷﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ سازمان ﻗﺮار دارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﭼﯿﺪﻣﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ﺷﻌﺐ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮوردیجیتال ساینیج الفی، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً از روی ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دیجیتا ساینیج

ﺳﺮور آﻧﻼﯾﻦ

یکی دیگر از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ اینست که در ﮐﻨﺎر ﺳﺮوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای سازمان ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖﺳﺮور آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر سازمان ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ سازمان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ آن ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ سازمان ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ را ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

پهنای باند در دیجیتال ساینیج

میکروسرویس Microservices Architecture

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر ﭘﺮدازﺷﯽ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ، اﺳﺘﻮرﯾﺞ و … ﺑﺮروی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور ﻣﺠﺰ ا اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳت.

ارﺗﺒﺎط زﻧﺪه و کنترل از راه دور با بهره‌گیری از WebRTC جهت عدم اشغال پهنای باند

تمام ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ WebRTC ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

و ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺪون اﺷﻐﺎل ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط WebRTC( ﮐﻤﺘﺮ از ۵ درﺻﺪ) ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ SignalR ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎز ﻓﺎﯾﻞ

از دیگر راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻨﯿﺞ الفی ِﻻﯾﻮ اَدﻣﯿﻦ ﺳﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎز ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﺑﻪ ﺳﺮور را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از آﭘﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮروی ﺳﺮور و ارﺳﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سامانه الفی لایو باتوجه به شناخت راه‌حل‌ها و راهکارهای مختلف، خدمات متنوعی را با توجه به نیاز مشتری جهت مدیریت پهنای باند و ارائه گزارشات عملکرد آن ارائه میکند.


جهت مشاوره در خصوص سامانه الفی لایو می توانید با شماره 02188561939 تماس حاصل نمایید.

Rate this post